Ochrona danych osobowych:

  • Administratorem danych osobowych jest Manufaktura Metalu i Drewna Bartosz Lewandowski, która przetwarza je:
    w celu przygotowania oferty oraz zawarcia i wykonania umowy z Manufakturą Metalu i Drewna Bartosz Lewandowski– na podstawie art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO, przez okres niezbędny do wykonania zawartej umowy z Manufakturą Metalu i Drewna Bartosz Lewandowski
  • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Manufaktura Metalu i Drewna Bartosz Lewandowski, wynikających z obowiązujących przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez okres niezbędny do ich wykonania,
  • w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Manufaktura Metalu i Drewna Bartosz Lewandowski w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług, analizy danych, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Manufaktura Metalu i Drewna Bartosz Lewandowski – na podstawie art. 6 ust.1 lit. a (zgodnie z zakresem wyrażonej zgody) oraz RODO (prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość zrealizowania tego celu), nie dłużej niż do wycofania zgody i tak długo jak aktualny będzie interes Manufaktury Metalu i Drewna Bartosz Lewandowski

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  • W zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
  • Manufaktura Metalu i Drewna Bartosz Lewandowski przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikujące tożsamość, dane teleadresowe Klienta.Dane zostały pozyskane od Klienta bezpośrednio lub od reprezentanta Klienta. Manufaktura Metalu i Drewna Bartosz Lewandowski pozyskuje także dane z publicznie dostępnych rejestrów. Dane osobowe Klienta mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
  • Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie, które pozostanie bez wpływu dotychczasowe przetwarzanie – na zasadach wynikających z RODO.